Recenze: PŘÍBĚH SAMURAJŮ (Roman Kodet)

Fascinující výlet do dějin válečníků Země vycházejícího slunce

Tito starobylí válečníci si v mnoha ohledech vysloužili pověst, jež přesahuje hranice ostrovního císařství. O tuto skutečnost se „postarala“ především japonská kinematografie, která světu představila samuraje jako nezdolné bojovníky se smyslem pro čest a ochotou obětovat se pro svého pána. Obraz, jejž podávala, byl sice v mnoha ohledech nepřesný, přesto však výrazně formovala obecnou představu o japonské minulosti. (str. 10)


Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Epocha.

Samurajové – světoznámí válečníci japonských dějin, již se stali symbolem nezdolnosti, disciplíny a věrnosti. Prosluli nejen díky výborným bojovým dovednostem, ale především dodržováním přísného morálního kodexu zvaného bušidó. Samurajská éra sice již dávno skončila, fascinace těmito neohroženými bojovníky však nikoliv. Nejenže zanechali výraznou stopu v asijské historii, ale dodnes jsou nedílnou součástí japonské kultury, jejímž prostřednictvím se dostávají do povědomí lidí po celém světě.

Nicméně v literatuře a kinematografii jsou samurajové často romantizováni jako hrdinové bez bázně a hany, bojující za vyšší ideály a čest svého pána – tento idealizovaný obraz se objevuje nejen v klasických japonských dílech, ale také v moderních filmech či románech. Díky českému japanologovi Romanovi Kodetovi se tuzemskému publiku dostává možnost poznat je z reálnějšího hlediska a prožít s nimi část historie exotického Japonska.

Zdroj: archiv recenzentky

Příběh samurajů (recenzované druhé vydání nese podnázev Život a svět válečníků starého Japonska) na více než šesti seti stranách přináší důkladné informace všeho, co tyto legendární bojovníky formovalo a ovlivňovalo od samých počátků až po jejich zánik – od historických fakt či významných bitev přes politické a společenské změny až po všeliké kulturní, přírodní či geologické proměnné.

Obsáhlé a vskutku propracované dílo je rozděleno do sedmi hlavních, dále členěných kapitol, od zbytku textu odlišených černobílými ilustracemi a tematickými citacemi (např. citát ze slavného čínského traktátu Umění války, viz ukázka níže, či předsmrtná báseň vojevůdce Hidejošiho). Součástí je taktéž obsah, seznam příloh a úvod, v němž historik mimo jiné uvádí důvody vzniku titulu a jeho cíl. 

Nechybí doprovodné kresby, dobové obrázky či různé mapy, grafy, tabulky, schémata bitev, hradů apod. V závěru naleznete připojené přílohy, jako je Slovníček vybraných pojmů, Přehled členění období japonských dějin, Chronologie nejvýznamnějších událostí, Rodokmeny vybraných japonských rodů, bibliografie a rejstřík.

Rychlý jako vítr,
tichý jako les,
vášnivý jako oheň,
klidný jako hora. (str. 15)

Kapitola 1: Cesta samuraje

První, celkem krátká část vás zavede do parku v Naganu, v němž se nachází sousoší zachycující nejslavnější okamžik poslední ze čtyř bitev u Kawanakadžimy (1561).  Pamětihodný výjev se však s každým dalším písmenem mění ve vzpomínání na ono zmíněné krveprolití… Autor touto významnou bojovou scénou poukazuje jak na neutuchající průnik samurajských dějin do soudobé kultury Japonska a celosvětového povědomí, tak též opět připomíná jejich idealizovanou představu, kterou se v následujících kapitolách snaží uvést do reálného kontextu.


Kapitola 2: Svět samurajů

Další úsek je již o něco obšírnější. Roman Kodet čtenáře seznamuje nejen se zmíněnými válečníky, ale také se světem, jenž je obklopoval, a epochou, v níž žili.

Podrobně a odborně, zároveň s konstantní přístupností i pro neznalé čtenářstvo, předkládá různé dobové zajímavosti (dočtete se třeba o vzestupu japonského podsvětí v 17. stol., o jednotlivých šógunátech, příčině Období válčících států atd.). Spisovatel dále prezentuje postupné změny týkající se například tehdejších přírodních podmínek, geologie, zemědělství, ekonomiky či náboženství, také však mentality či struktury společnosti… Jednoduše všeho, co se bezpochyby velkým dílem zasadilo o zrod a postupné utváření samurajů.


Kapitola 3: Historický přehled

Třetí pasáž mapuje období zhruba od 7. do 19. století. Zaměřuje se především na vzestup samurajů, politické události i jejich proměnlivosti, bouřlivé a časté občanské boje či konflikty s vnějším světem, měnící se vztahy s Koreou nebo Čínou atd. Také představuje kupříkladu jednotlivé rody a jejich přístupy k vládnutí, válce, ale i válečníkům jako takovým.

Zdroj: archiv recenzentky

Kapitola 4: Umění války

Tato kapitola se soustřeďuje na různé faktory, které ovlivňovaly vojenské dějiny Japonska v údobí samurajské éry. Mimo jiné popisuje, jak se s postupem času měnilo vojsko či jak vypadala jednotlivá tažení, v krátkosti, leč dostatečně informativně demonstruje některé bitvy, dokonce s doprovodnými nákresy – např. nejčastěji užívaných formací samurajů. Ke konci se též objevuje zajímavá podkapitola o námořních bojích.


Kapitola 5: Nástroje války

S válkami se neodmyslitelně pojí také zbraně. Všeobecně známým symbolem samurajů je sice katana, nicméně jejich výzbroj byla napříč staletími mnohem pestřejší – od původních luků přes různé meče až po všemožné muškety. Taktéž se dozvíte, jakými úpravami prošla samurajská zbroj a jiné vybavení.


Kapitola 6: Život válečníka

Zatímco předešlé oddíly se zabývaly hlavně válečnými aspekty nejslavnějších japonských bojovníků, tento je představuje z osobnějšího hlediska. A to nejen jak a v jakých podmínkách vyrůstali nebo co pro ně znamenal výše zmíněný kodex bušidó, ale také se vám dostane širšího povědomí o tehdejší kultuře – hudba, tanec, divadlo, ale i proslulé čajové obřady či festivaly aj. Kromě jiného také zjistíte, jak se oblékali mimo služby nebo jaký tehdy panoval přístup k sexualitě… a mnoho dalšího.

Kapitola 7: Odkaz samurajů

Poslední text zavádí chápání samurajů zpět do dnešní doby a uzavírá zevrubnou studii věnovanou všemu, co je utvářelo až do jejich zániku.

Obecná představa samurajů a jejich doby ve většině případů nezahrnuje koncepci těchto válečníků jako mořeplavců či námořníků. Samuraj je nejčastěji zobrazován jako neohrožený bojovník s mečem, jezdec na koni či jako příslušník vojenského klanu, ne však na palubě plavidla pohybujícího se po volném oceánu. Tato skutečnost pochopitelně není náhodná. (str. 405)

Už z tohoto výčtu je patrné, že vzniku této publikace muselo být věnováno úctyhodné množství času, studia i práce. Roman Kodet předkládá zevrubný přehled o samurajích a době, v níž figurovali, skutečně velmi detailně a přehledně. Nechybí např. líčení osudů vládnoucích rodů a jejich představitelů či důkladné popisy a příklady bitev nebo jiných událostí, které pomáhají tehdejší dobu i život lépe pochopit.

Nemalou výhodou díla je představení širších souvislostí, které samurajskou epochu utvářely – jak historicko-politický vývoj, tak též bohaté kulturní dědictví. Díky tomu se mu dostává šance oslovit širší publikum, a to nejen fanoušky těchto legendárních bojovníků, ale také nadšence do válečné literatury či jímavých dějin Země vycházejícího slunce.

Zásluhou čtivosti a přístupného stylu vyprávění je Příběh samurajů vhodný i pro laiky. Japonská jména i místní názvy jsou psané v tradičním českém přepisu, což nemálo usnadňuje plynulost čtení, neboť jich je (především v dějinném přehledu) vskutku mnoho. Jednotlivá fakta jsou řádně ozdrojovaná a obohacená o všeliké přílohy. Zajímavým doplňkem je několikastránková série barevných historických obrázků na pevném lesklém papíře, zatímco zbytek je doplněn spíše černobílými. Celkově je titul po grafické stránce velmi zdařilý.

Zdroj: archiv recenzentky

Co ovšem nemusí každému vyhovovat, je časté opakování informací a vracení se k již vyřčenému. Především v kapitolách týkajících se válečných témat, což v porovnání s neválečnými (a pro mnohé jistě o něco zajímavějšími) náměty, jimž je věnováno podstatně méně prostoru, tvoří jistý nepoměr – a občas to může působit lehce zmatečně. Je ovšem třeba uvědomit si, že samurajové byli především bojovníci – není tedy divu, že této fázi jejich existence je poskytnuto nejvíce stran. Navíc se nejedná o knihu, kterou by člověk přečetl na jeden zátah (pokud tedy nejste skutečně zapálený nadšenec) a japonské názvosloví je pro některé čtenáře přece jen velkou neznámou, tudíž někomu může opětovné připomínání naopak pomoci lépe se orientovat.

Příběh samurajů bezesporu zaujme každého, koho zajímají nejen tito věhlasní válečníci a jejich vývoj v průběhu let, ale také zajímavosti z japonské historie. Vhodný je též pro studenty japanologie nebo milovníky klasik, jako je Poslední samuraj, 47 róninů nebo nedávno zdramatizovaná seriálová verze románu Šógun.

Roman Kodet se tohoto přehledu ujal s až neskutečným zápalem a díky tomu se českému čtenářstvu dostává do rukou jedinečná, zároveň velice kvalitní, přehledná a graficky atraktivně zpracovaná faktografie.

PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (*1981) je český historik, japanolog a vysokoškolský pedagog. Dlouhodobě se zabývá mezinárodním vztahům v 19. a na počátku 20. století a dějinami Japonska, o kterých napsal již dvě odborné knihy – Války samurajů: Konflikty starého Japonska 1156–1877 (Epocha, 2015) a Příběh samurajů (Epocha, 2018 a 2024). Další díla (Soumrak samurajů a Poslední plavba: Zánik bitevní lodi Jamato) se připravují. Od roku 2009 působí na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2018 zde založil Centrum japonských studií, které spolupracuje s Doshisha University v Kjótu. Je autorem několika historických přehledů a publikací a jako výkonný redaktor se spolupodílí na vydávání mezinárodního časopisu West Bohemian Historical Review.

Subjektivní názor: Pro vzrůstající zájem o asijskou kulturu a dějiny mě tenhle titul jednoduše nemohl minout. Příběhy o samurajích mě fascinují a samozřejmě jsem si je představovala jako neohrožené, čestné bojovníky s vysokou morálkou. Tenhle přehled mi je pomohl přiblížit více k realitě a pochopit jejich roli v japonských dějinách. Nebudu lhát, nebylo to snadné čtení, především pro to až ochromující množství všemožných rodů, šógunů, císařů, generálů apod., přesto mu nelze upřít notná dávka čtivosti a zajímavosti, také ale mimořádné práce se zdroji, autorových znalostí a až fascinující propracovanosti. 

Celkové hodnocení: 89 %


Japonští středověcí válečníci – samurajové – se stali jedním ze symbolů Země vycházejícího slunce. Jejich zobrazení v nesčetných filmech, knihách či komiksech jim propůjčilo téměř mytickou podobu neohrožených bojovníků, jejichž meče rozsévaly smrt na bitevních polích. Realita však byla mnohdy jiná než moderní představivost. I samurajové byli pouze lidmi z masa a kostí. Příběh samurajů proto tyto legendární bojovníky představuje v trochu odlišném světle. Nevyvrací pouze pověsti, jež okolo samurajů vznikly, ale především představuje japonské válečníky v jejich co nejvěrnější podobě. Autor se proto zabývá nejen dějinami samurajů, jejich válečným uměním či zbraněmi, ale i jejich soukromým životem, každodenností, náboženskými představami a duchovním světem. Současně čtenáři přináší barvitý obraz světa, v němž samurajové žili, bojovali a umírali. Světa, který tolik fascinuje generace čtenářů a fanoušků po celém světě.

Nakladatelství: Epocha
Ilustrace: Žaneta Kortusová
Rok 2. vydání: 2024
Žánr: naučná literatura
Počet stran: 632 stran + 16 stran barevné přílohy
Vazba: pevná s přebalem

Komentáře