Recenze: RŮZNOST JE BEZVA! (David Nadrchal)

Všichni nejsme stejní

Různost je bezva! 16 typů osobností (David Nadrchal, nakladatelství Portál), populárně-naučná

David Jan Nadrchal je studentem Gymnázia Jana Keplera v Praze. Problematika typologie osobností a jejich rozdělení ho zajímá dlouhodobě. Svědčí o tom i fakt, že tuto knihu začal psát už ve svých patnácti letech. Jeho práci nakonec vydalo nakladatelství Portál.

Různost je bezva je přístupná také laikům, kteří o rozdělení osobností čtou úplně poprvé a nevědí, co si pod tím mají představit. Kromě praktické typologie totiž také obsahuje výraznou teoretickou část, kde jsou všechny informace podány dostatečně přístupným způsobem. Navíc na konci každé kapitoly je rozebíraný problém shrnut do několika stručných bodů, tudíž čtenář je obeznámen s tím, které informace jsou nejdůležitější, a co si má ze čtení odnést.

Setkáváme se v textu hojně se zkratkami jako je třeba ENFJ, INTP, ISTJ a podobně. Titul vychází z MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) rozdělení, které Katharine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggsová Myersová vytvořili po studii práce Carla Junga. I v tomto případě autor myslel na neodborné publikum a všechna písmena, která jsou ve zkratkách použita, vysvětluje na začátku kapitoly, které se zrovna týkají. E je tedy pro příklad zkratka pro extraverzi, I pro introverzi. Je opravdu důležité zapamatovat si, co jaké písmeno znamená, protože jinak kniha v dalších částech přestane dávat smysl.

Usuzující děti jsou více vázané na pravidelně opakující se děje. Bývají například raději, když je rodiče  vyzvedávají ze školky a později ze školy nebo školní družiny vždy ve stejný čas, případně alespoň podle předem odvoditelného pravidla (například hodinu po tom, co jim skončí výuka). (str. 85)


U odborné publikace je třeba věnovat větší pozornosti korektuře
, jelikož u tohoto druhu literatury je očekávána celková bezchybnost. V tomto případě knihu ruší několik tiskových chyb opakujících se vždy na liché straně ve stejné části listu. Také dochází k občasnému vychýlení v typografii. V jednom případě není věta ukončena tečkou a ve shrnujících bodech v kapitole Extravertní cítění nejsou tučně vyznačena všechna písmena ve slovech – čehož si lze na první pohled všimnout.

Na autorovi je znát, že je ještě velmi mladý. Jazyk je sice přístupný, nicméně někdy až moc a v některých případech neodpovídá žánru populárně-naučné literatury a je spíše vhodný do beletrie př. ukecanost (str. 127). Nebála bych se použít více odborných výrazů, které lze popřípadě dovysvětlit v poznámce pod čarou nebo uvést význam do závorky.

Titul je koncipovaný tak, že ho lze číst jako celek i pouze po kapitolách. V první části je popsána samotná charakteristika všech zkratek, jejich významů a oblastí, které jsou důležité. Následují kapitoly o funkcích a také popis jednotlivých osobnostních typů v různých obdobích a etapách života jako je třeba manželství, dětství, dospívání atd. Také informace o tom, jak druh osobnosti, který na nás sedí, ovlivňuje výchovu potomků. Zároveň je zmíněno, že některé rysy pro daný model získáme právě až věkem. Samotných šestnáct rozdělení je umístěno na konci. U každého profilu najdeme krátkou charakteristiku, silné a slabé stránky, motto a také minimálně jednoho zástupce z řad slavných a významných osobností, který tam spadá. Nezapomnělo se také na připomínku, že každý typ je v populaci zastoupen jiným procentem, některé jsou častější, některé vzácné. Můžeme se snadno zamyslet nad tím, které mezi blízkými máme např. my, a jestli dostatečně respektujeme vlastnosti, které jim byly přiděleny a třeba se od těch našich liší.

Je vidět, že Davida Nadrchala tato problematika opravdu zajímá. Dal si záležet na příkladech, tabulkách a různých přehledech, které mají vše čtenářům přiblížit a lépe dělení pochopit sdělení.  Na jeho publikaci je ovšem originální to, že ke každému osobnostnímu profilu (tedy př. ENTP, ENTJ) přiřadil specifický oděv, který ho má do určité míry charakterizovat. Třeba ESTP je nositelem cyklistického úboru bez helmy, protože je člověkem odvážným, zábavným se sklony k předvádění a s láskou k adrenalinu.

Rychlá jízda, adrenalin, nebezpečí a virtuozita při jeho překonávání, konečně pak sklizený obdiv. Nebo také rozbitá hlava, jak se hazardérům stává. Riziko však ESTP neodradí, zážitky a prestiž mají přednost. (str. 189)


Závěrem lze říci, že titul splnil to, co sliboval. Nabídl zájemcům vhled do typologie osobností s adekvátní odborností a zároveň lidovostí. Můžeme tímto způsobem najít cestu, jak porozumět nejen sami sobě a svým pocitům, ale také lidem v našem okolí. Navíc, vezmu-li v potaz autorův věk, musím říct, že vznikla velmi zajímavá publikace, která dokáže kvalitou uspokojit všechny, jež se o MBTI zajímají.


Anotace: 
Právě v rukou držíte text, který se hemží čtyřpísmennými zkratkami jako ENFJ, INTP či ISTJ. Každá z nich představuje jeden z 16 typů osobností rozlišovaných typologií MBTI. I přes nepopiratelnou jedinečnost každého tvora mají nositelé jednotlivých typů velmi podobný přístup k práci, způsob komunikace, životní hodnoty a proces dozrávání. Kniha různost je bezva provádí čtenáře jednotlivými oblastmi lidského života, ve kterých jsou mezi nositeli různých typů zvlášť velké rozdíly  mezilidskými vztahy, komunikací, prací a vývojem osobnosti v průběhu života. Průvodci na této cestě za lepším porozuměním sobě i svým bližním je jak pečlivě probíraná teorie zahrnující dynamiku osobnostního typu a problematiku temperamentů, tak četné příklady projevů osobnostního typu z praxe. A ač dílo nabízí možnost hlubšího propojení celé typologie, je psáno tak, aby ho mohl číst i člověk, který se s MBTI dosud nikdy nesetkal. 

Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2021
Žánr: populárně-naučný
Počet stran: 224
Vazba: brožovaná


Komentáře